ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil  (cotă-parte dintr-o clădire) aflat în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.30.033/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.23.131/2023 a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Văzând raportul de specialitate nr.30.033/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”- „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297, art.362 alin.(2) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a bunului proprietate privată a Județului Neamț (cotă-parte dintr-o clădire) având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării acestora ca spații pentru învățământ și administrative ce vor fi utilizate de către Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul respectivei universități.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se transmit în folosință gratuită pe o perioadă determinată de     3 (trei) ani, începând cu data de 01.01.2024.

(3) Drepturile și obligațiile părților, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management și proiecte sociale va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv încheierea Protocolului de transmitere în folosință gratuită în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 250 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 250.PDF