ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Neamț a unei finanțări rambursabile contractată de Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.64 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.30.648/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.30.648/2023 al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (3) lit. b”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă constituirea, până la data de 31.01.2024, a unui fond de risc în sumă de 150.300 lei, pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea, în proporție de 20%, de către Județul Neamț, a unei finanțări rambursabile contractată de Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț, în anul 2012, în sumă de 31.500.000 lei.

(2) Fondul de risc prevăzut la alin.(1) se va constitui din sume încasate sub formă de comision de la Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț (100.000 lei), precum și de la bugetul local al Județului Neamț (50.300 lei).

Art.2: Se aprobă nivelul comisionului de risc de 1,67% aplicat la valoarea finanțării rambursabile rămasă de achitat în sumă de 9.000.000 lei.

Art.3: Direcția generală buget finanțe și conducerea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 251 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 18

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 12

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0