ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioadă determinată, a unor bunuri mobile, proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.29.038/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitărilor formulate de un număr de 14 unități administrativ-teritoriale;

Văzând rapoartele de specialitate nr.29.038/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană și al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și administrativ, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”- „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297 alin.(1) lit.„d”, art.349, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, până la data începerii prestării serviciului de salubrizare pentru Zona 1 a Județului Neamț, a unor echipamente de precolectare a deșeurilor menajere, proprietatea Județului Neamț, către unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Drepturile și obligațiile părților, destinația bunurilor, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de predare-primire, prevăzut în anexa nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și administrativ vor lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv încheierea protocolului prevăzut la art.1, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                         

Nr. 252 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 252.PDF