ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.31.223/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.87.054/2023 a primarului Municipiului Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.31.223/2023 al Direcţiei generale buget finanţe și nr.31.251/2023 al Direcției generale juridice, achiziții și protocol, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„e”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se modifică Acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean, după cum urmează:

1. Articolul III- Durata asocierii, se modifică și va avea conținutul:

III. DURATA ASOCIERII

Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părți şi produce efecte până la data de 15 decembrie 2023.”.

2. Litera „d” a punctului 4.2 din articolul IV – Obligațiile Asociaților, se modifică și va avea conținutul:

4.2. Obligații ale Consiliului Local al Municipiului Roman

 d. să prezinte Consiliului Județean Neamț până la data de 15 decembrie 2023, în copie conform cu originalul, documente justificative din care să rezulte modul de cheltuire a sumei în forma prevăzută în anexele nr.1, 2 și 3 la prezentul acord de asociere

Art.II: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică, achiziții și protocol va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                

Nr. 258 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0