ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la implementarea unui proiect de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, astfel cum a fost aceasta modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1116/16.11.2023, precum și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 3474/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv – cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1-Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 – Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă;

Examinând referatul de aprobare nr.31.169/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.31.169/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană și nr.31.252/2023 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județeanConstruire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare”, cu o valoare totală estimativă de 1.680.522.877,29 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții de interes public județean prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare”, în cuantum de 1.680.522.877,29 lei, inclusiv TVA, din care:

a.      Cheltuieli eligibile: 1.413.388.232,69 lei (fără TVA);

b.     TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 267.134.644,60 lei.

Art.4: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului prevăzut la art.1, în sumă de 504.156.863,19 lei, din care:

a.             424.016.469,81 lei reprezintă cofinanțarea de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA;

b.             80.140.393,38 lei reprezintă contribuția de 30% din valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, care urmează a se recupera de la bugetul de stat.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică art.1, precum și anexele nr.1-2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.251/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, precum și art.1, art.4 și anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.284/2022 privind aprobarea devizului general actualizat (faza Studiu de fezabilitate revizuit), a Notei de fundamentare privind achiziția de echipamente și aparatură medicală, a proiectului de interes județean și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare.

(3) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 261 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 261.PDF