ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2021

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.31.168/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării transmise prin poșta electronică a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând rapoartele de specialitate nr.31.168/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare, nr.31.370/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană, nr.31.226/2023 al Direcției generale buget finanțe și nr.31.486/2023 al Direcției generale juridice, achiziții și protocol, Instrucțiunea nr.21/2023 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și lit.„e”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având ca obiect realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.3/2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea finanțării serviciilor de proiectare pentru două proiecte de interes public județean, cu modificările și completările ulterioare, în sensul încheierii actului adițional nr.3 la Acordul de parteneriat nr.569/20.01.2021, în forma și conținutul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Serviciul turism, guvernanță corporativă și comunicare și Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                               

Nr. 262 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 262.PDF