ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru proiectul „Șanse egale pentru toți copiii”, cod SMIS 130272

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.31.230/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.51.751/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.31.230/2023 al Direcţiei investiții, proiecte și infrastructură județeană, Instrucțiunea nr.207/2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit. „b” și „d”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului „Șanse egale pentru toți copiii”, în perioada de programare 2021-2027, prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială, etapă ce se va finaliza până la data de 31.12.2024, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

(2) Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cofinanțarea proiectului „Șanse egale pentru toți copiii”, precum și a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile și a cheltuielilor conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a II-a.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 264 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1