ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

    CONSILIUL  JUDEŢEAN

             

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru proiectul „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” cod SMIS 130147

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 207/2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene- Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;

Examinând referatul de aprobare nr.31.229/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.51.750/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.31.229/2023 al Direcţiei investiții, proiecte și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” cod SMIS 130147, în perioada de programare   2021-2027, prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială, etapă ce se va finaliza până la data de 31.12.2024, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.2: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cheltuielile necesare pentru cofinanțare, cheltuieli neeligibile și cheltuieli conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a II-a de implementare a proiectului de la art.1.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 265 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1