ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unui acord de asociere

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.31.656/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza propunerii transmise de Fundația pentru Copii „ALEX ZAMFIR”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.31.690/2023 al Direcției de Management și Proiecte Sociale şi nr.31.689/2023 al Direcţiei Generale Juridice, Achiziții și Protocol, adresa nr.44.605/2023 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, „d” și „e”, alin.(5) lit.„c” și alin.(7) lit. „a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundația pentru Copii „ALEX ZAMFIR” și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv efectuarea de lucrări de reparații la nivelul secției ATI, în vederea desfășurării unei activități medicale de calitate, pentru creșterea capacității de tratament și siguranță a pacienților și a personalului medical.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Fundația pentru Copii „ALEX ZAMFIR” și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2: Direcția de Management și Proiecte Sociale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Generală Juridică, Achiziții și Protocol va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 267 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0