ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

    HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.54 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 66 din Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „G.T. Kirilieanu” Neamț aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.8/2021

Examinând referatul de aprobare nr.27.879/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.27.879/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr.31.858/2023;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Tudorel Radu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ.

(2) În mod corespunzător, orice prevedere contrară se abrogă.

            Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 268 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                     

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                           

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

                    

–        Tudorel Radu – 27 voturi ,,pentru”