ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 187 alin.(2) și (8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 27.902/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.27.902/2023 al Direcţiei de management și proiecte sociale, avizele comisiilor de specialitate, renunțarea domnului Ion Asaftei la calitatea de reprezentant în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.31.859/2023;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Corneliu-Grigore Bontaș ca reprezentant titular al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie  ”Sf. Nicolae” Roman. 

 (2) În mod corespunzător, se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 269 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                     

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

       

–       Corneliu-Grigore Bontaș – 28 voturi ,,pentru"