ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Vasile APOPEI

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.31.948/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în urma demisiei domnului Marius-Vasile Apopei;

Văzând referatul constatator nr. 31.874/2023 al președintelui Consiliului Județean Neamț și al secretarului general al județului, raportul de specialitate nr.31.948/2023 al Direcției generale juridice, achiziții și protocol, precum și avizele comisiilor de specialitate

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 204 alin.(2) lit.„a”, alin.(6) și alin.(10), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se constată încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Vasile APOPEI.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 272 din 05.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0