ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.154/2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.31.607/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 31.607/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană, adresa nr.117562/2023 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Protocolului de colaborare – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.154/2022, încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., având ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții <<Varianta de Ocolire Piatra Neamț>>”, conform Actului adițional nr.1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț pentru semnarea Actului adițional prevăzut la art.1.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 277 din 05.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                           Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                             Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                 Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 277.PDF