ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru proiectul de interes județean „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț” cod SMIS 116527

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.31.992/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.31.992/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare, Instrucțiunea nr.207/2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin. (1) lit. „b” și „c”, alin.(5) lit.„j”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă finalizarea activităților proiectului de interes județean „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț” după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de data de 31.12.2024, din fonduri proprii estimate la o valoare de 5.757.017,83 lei, inclusiv TVA, în scopul atingerii indicatorilor, a rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Art.2: Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț – Consiliul Județean Neamț, angajamentul de finalizare până la data de 31.12.2024, a proiectului prevăzut la art.1, precum și toate documentele privind implementarea proiectului, potrivit cerințelor legale.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Serviciul turism, guvernanță corporativă și comunicare și Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 279 din 05.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0