ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

   CONSILIUL  JUDEŢEAN      

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la obiectivul de interes județean „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) și art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.32.054/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.32.054/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană, și nr.32.117/2023 al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă proiectul „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul apelului de proiecte Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice din cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, finanțat prin Fondul de modernizare.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, în cuantum de 17.956.659,46 lei fără TVA, respectiv 21.347.230,65 lei inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile în sumă de 17.956.659,46 lei fără TVA, respectiv 21.347.230,65 lei inclusiv TVA.

Art.3: Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul propriu al Județului Neamț a oricăror alte cheltuieli necesare pentru implementarea optimă a proiectului prevăzut la art.1.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-eoconomică (SF) a obiectivului de investiții de interes județean „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care include indicatorii tehnico-economici.

Art.5: Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Județul Neamț și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bozieni, Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Războieni, Complexul Muzeal Național Neamț, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, Școala Profesională Specială Ștefan cel Mare, în vederea implementării proiectului „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 282 din 05.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1