ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale art.1 și art.7 alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând referatul de aprobare nr. 32.440/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr. 4937 și 4967/2023 ale  primarului Comunei Ceahlău;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 32.440/2023 al Direcţiei generale buget finanţe şi, respectiv, nr. 32.902/2023 al Direcției generale juridice, achiziții și protocol, adresa nr. 655/2023 a Unității medico-sociale Ceahlău, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico – sociale din judeţul Neamţ, pentru perioada ianuarie – decembrie 2024.

(2) Se aprobă contribuţia financiară totală a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unității medico-sociale  prevăzute la alin. (1), în cuantum de 1.340 mii lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică, achiziții și protocol va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 289 din 14.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                 Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 31                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 289.PDF