ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.32.689/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.32.689/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art.361 alin.(2) și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se revocă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Neamț și casarea bunului prevăzut la nr.crt.1 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.249/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț, respectiv a „Instalației termice cu centrală”, aflată în incinta Muzeului de Artă Piatra-Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Piața Libertății, nr.1, cu o valoare de inventar de 7.078,00 lei.

Art.2: În mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.249/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț se modifică după cum urmează:

a.          Se modifică alin.(1) al art. 1, urmând ca acesta să aibă conținutul:

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor cu o valoare totală de 92.802,00 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b.             Se modifică anexa la hotărâre, aceasta urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) Direcția de management și proiecte sociale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                            

Nr. 291 din 14.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                      Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 31                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 291.PDF