ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) și (2), precum și ale art.23 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.98/2022;

Examinând referatul de aprobare nr.32.688/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 295/2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr. 32.688/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare, Decizia Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” nr.13/2023, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răucești nr.31/2023, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costișa nr.19/2023, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tazlău nr.31/2023, Hotărârea Consiliului Local al Comunei  Români nr.31/2023, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgănești nr.24/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89 alin.(1) și (2), art.173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” pentru a vota, în numele acestuia:

a)     primirea, în calitate de noi membri asociați, a comunelor Răucești, Costișa, Tazlău, Români și Drăgănești și modificarea în mod corespunzător a  patrimoniului Asociației;

b)     modificarea și completarea Statutului Asociației, acesta urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Reprezentantul Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”, precum și Serviciul turism, guvernanță corporativă și comunicare vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                  

Nr. 295 din 14.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                     Voturi „pentru” 27

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 31                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                           Abțineri 3

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 295.PDF