ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

    CONSILIUL JUDEŢEAN       

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

 

        

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.10 alin (11) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.32.801/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr. 91 și 97/2023 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr. 32.801/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare, Hotărârea Consiliului local al Comunei Gâdinți nr.48/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

       

Art.1: (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Judeţului Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” să voteze, în numele acestuia, pentru retragerea Comunei Gâdinți din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”.

(2) Se mandatează reprezentantul Judeţului Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” să voteze, în numele Județului Neamț, modificarea actelor statutare ale Asociației, ca urmare a retragerii Comunei Gâdinți.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Reprezentantul Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum și Serviciul turism, guvernanță corporativă și comunicare vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 297 din 21.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                         Voturi „pentru” 23

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  29                                          Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 4                                               Abțineri 6

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0