ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la un proiect social

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.32.367/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.32.367/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dobreni nr.83/2023, Acordul de încetare a Convenției de finanțare nerambursabilă nr.27.814/2023, încheiat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art. 294 alin.(2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se revocă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care se constată încetarea uzului/interesului public județean.

(2) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute la alin.(1) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Comunei Dobreni.

(3) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management și proiecte sociale va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 298 din 21.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                              Voturi „pentru” 28

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  29                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 4                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 298.PDF