ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 2, Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„k” și ale art.43 alin.(4) – (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) lit.„k” și „l” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.32.771/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.878/6.12.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.32.771/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană, adresa nr.5.910/2023 a Societății Comerciale ROSSAL S.R.L. Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” să voteze, în numele și pentru Județul Neamț, ajustarea tarifelor aferente Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților  administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în forma și conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Reprezentantul Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, precum și Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 301 din 21.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                         Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  29                                          Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 4                                               Abțineri 7

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 301.PDF