ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 8 decembrie 2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2116/2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor nr.3385/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug, precum și ale  Ordinului ministrului finanțelor nr.1287/2023 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.33.392/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.33.392/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (3) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 8 decembrie 2023, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 8 decembrie 2023, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne la data de 8 decembrie 2023, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 8 decembrie 2023, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 305 din 21.12.2023

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                  Voturi „pentru” 16

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  29                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 4                                        Abțineri 6

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 7

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 305.PDF