ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.33.786/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.33.786/2023 al Direcției de Management și Proiecte Sociale și, respectiv, nr.33.865/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.183/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.             Funcția publică de execuție de referent, studii medii, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Serviciul Venituri Bugetare și Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe, poz.103 în statul de funcții, se transformă în funcție publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior;

b.             Funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Învățământ și Tineret, Serviciul Resurse Umane al Direcției de Management și Proiecte Sociale, poz.115 în statul de funcții, se transformă în funcție publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data comunicării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.3: Direcţia de Management și Proiecte Sociale și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenţa Lucrărilor Consiliului Judeţean şi Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 310 din 21.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                            Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  29                                             Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 4                                                  Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0