ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11 alin. (1) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.I alin.(1) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;

Examinând referatul de aprobare nr.33.799/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.33.799/2023 al Direcției de Management și Proiecte Sociale și, respectiv, nr.33.867/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, adresa nr. 56.590/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, adresa nr.21/2023 a Sindicatului Liber al Salariaților din Consiliul Județean Neamț, adresa nr.4/401/2023 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, acordurile reprezentanților angajaților nr.1.266/2023 al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău și, respectiv, nr.203/2023 al Serviciului Public Salvamont Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea de referință pe baza căreia se calculează salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău și al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, în sumă de 2.625 lei, prin aplicarea majorării de 5% la valoarea de referință de 2.500 lei valabilă pentru luna decembrie 2023.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.236/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

(2) Direcția de Management și Proiecte Sociale și Direcția Generală Buget Finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 311 din 21.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                               Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  29                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 4                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 5