ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru proiectul ”Investim pentru calitate și diversitate”, cod SMIS 130149

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.34.356/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.57.475/22.12.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.34.356/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană, adresa nr.51.553/OI/2023 a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea proiectului ”Investim pentru calitate și diversitate”, cod SMIS 130149, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț până la data de 31.12.2024.

Art.2: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cheltuielile necesare finalizării integrale a activităților proiectului, în valoare totală estimată de 1.583.985,00 lei, inclusiv TVA, precum și asigurarea cheltuielilor necesare pentru funcționalitatea proiectului și a cheltuielilor conexe care pot apărea pe parcursul implementării acestuia.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 313 din 28.12.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                          Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                            Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                                Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2