22.04.2021

Lansarea proiectului “ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” POCU/784/6/24/139521

COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE” TÂRGU NEAMȚ va implementa în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, în perioada 9 Aprilie 2021 – 8 Octombrie 2023, proiectul ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.
Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural șiObiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.
Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate pentru 270 de preșcolari și elevi cu părinții plecați la muncă în străinătate, cu vârste cuprinse între 3-16 ani, din 3 școli din județul Neamț, prin măsuri integrate educaționale și sociale, precum și prin activități de educație parentală și consiliere socială dedicate celor 200 Părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:1 metodologie de identificare, selecție și de menținere a grupului țintă; 270 de copii și elevi selectați; 200 de părinți/tutori/reprezentanți legali selectați; 1 Pachet de materiale de informare GT întocmit și distribuit; 1 listă de rezervă GT; 1 metodologie de acordare a sprijinului financiar; 270 beneficiari de sprijin financiar (preșcolari și elevi, în limita a 1800 ron/participant); 1 Centru digital dotat corespunzător și pus în funcțiune la Solicitant; 25 de tablete destinate activităților educaționale la Școala Gimnazială nr. 1 comuna Răucești; 10 tablete destinate activităților educaționale la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Tg. Neamț; 1 platformă pentru gestiunea traiectului educațional și a comunicării cu părinții achiziționată și funcțională; 1 metodologie de organizare și desfășurare a programelor de suport educațional (activități remediale și de performanță, activități pentru dobândirea de abilități sociale relaționate cu învățarea, ore de îndrumare vocaționale); 270 de copii/elevi participanți la activități educaționale săptămânale; 1 metodologie de organizare și desfășurare a activităților de consiliere și îndrumare în vederea acordării de suport emoțional/psihologic grupului țintă; 270 de fișe de evaluare inițială ale GT copii/elevi; Minim 75 dosare de consiliere individuală pentru GT; 1 metodologie de organizare și desfășurare a atelierelor pentru dobândirea de competențe TIC; 270 de copii/elevi participanți la ateliere; 1 procedură de selecție a participanților la tabere; 2 tabere cu cate 50 de copii organizate și desfășurate; 1 Metodologie de desfășurare a activității de educație parentală și consiliere socială; 200 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinatate participanți la activități de educație parentală sau consiliere socială – comunicare bidirecțională școală-părinte; 1 rețea de parteneri creată; 1 metodologie de organizare și desfășurare a activității; 4 campanii regionale desfășurate; minim 30 comunicate publicate în mediul online; Minim 5 proceduri de lucru (1 procedură de arhivare, 1 procedură de realizare a achizițiilor în cadrul proiectului, 1 procedură de selecție, monitorizare și motivare a experților, 1 procedură de comunicare în cadrul proiectului,1 procedură privind circuitul intern al documentelor) elaborate; 1 plan de monitorizare și evaluare internă a activităților elaborat; 1 echipă constituită; 1 registru al riscurilor actualizat; min. 10 cereri de rambursare depuse; 1 plan de achiziții actualizat; min. 4 proceduri de achiziție desfășurate; 1 pagina web proiect funcțională; 1 pagina de Facebook creată; 1 pachet de materiale de promovare elaborat și distribuit; 1 comunicat de începere proiect; 1 comunicat de finalizare proiect; 1 ghid de implementare și monitorizare a acțiunilor propuse la nivelul proiectului pentru promovarea temelor orizontale și secundare; 1 set declarații experți privind respectarea politicii egalității de șanse.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4,743,483.46, iar valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 4,648,613.76 lei, echivalentă cu 98.00 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
Locul de desfășurare al proiectului: regiunea Nord-Est, Județul Neamț, Tg. Neamț și Răucești.
Prin proiect, 270 de copii/elevi vor beneficia de servicii și măsuri integrate constând din programe de suport educațional, consiliere și îndrumare, ateliere pentru dobândirea de competențe TIC, tabere școlare, ajutor financiar în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii și 200 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate selectați dintre reprezentanții celor 270 de copii/elevi din GT vor beneficia de servicii de consiliere socială și educație parentală.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Date de Contact
Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Tg. Neamț, Oraș Târgu Neamț, Str. Bld. Ștefan cel Mare, nr. 67, județul Neamț,
Persoană de contact: ADINA-RALUCA MARGINE
e-mail: colegiulstefantgnt@yahoo.com
Tel/Fax: 0233790932 / 0233790932

 

Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț
Piatra Neamț, Bld. Alexandru cl Bun nr. 27, județul Neamț,
Persoană de contact: MARIA-MAGDALENA HISUM
e-mail: cjneamt@yahoo.com
Tel/Fax: 0233212890 / int. 238

 

Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro