FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: “DERB – Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației”
SIPOCA 1219 / SMIS 154741
Contract de finanțare nr. 692/27.04.2022
DESCRIERE PROIECT
DERB – Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației
cod SIPOCA/MySMIS 1219/154741
           Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 692 din 27.04.2022 implementează proiectul : ”DERB – Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației” pentru U.A.T. Județul Neamț cod SIPOCA/MySMIS 1219/154741, depus în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
 
             Valoarea totală a proiectului este de 3.967.568,98 lei din care: contribuția Județului Neamț este de 79.351,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE fiind 3.372.433,63 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 515.783,97 lei.
 
          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Județului NEAMȚ prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât din perspectiva back-office(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale. Consiliul Județean Neamț își desfășoară activitatea în baza Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
          Implementarea proiectului contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei pentru consolidarea capacității administrației publice (SCAP 2014-2020) si ale Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 și ale Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR).
 
          Obiectivele specifice
OS1: Îmbunătățirea procesului decizional și a planificării strategice la nivelul CJ Neamț prin elaborarea strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.
OS2: Implementarea unor măsuri de simplificare a proceselor de interacțiune si de sprijin pentru reducerea birocrației pentru cetățeni, prin elaborarea Strategiei de Transformare Digitală a Județului Neamț, fluidizarea fluxurilor de lucru ale aparatului de
specialitate al CJ Neamț, inclusiv prin digitalizarea arhivei de documente, precum și fluidizarea comunicării digitalizate între UAT Județul Neamț și celelalte UAT-uri din județul Neamț.
 
 
Rezultate așteptate:
1. Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu ”Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate” atins prin:
Rezultat proiect 1: Raport analiză a proceselor actuale și documentarea cerințelor funcționale
Rezultat proiect 2: Platforma informatică cu componente front-office și back-office, configurată și implementată
Rezultat proiect 3: Arhiva electronică retrodigitalizată
2. Rezultat program R1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin:
Rezultat proiect 4: Strategia județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilități publice
Rezultat proiect 5: Strategia de Transformare Digitală a Județului Neamț
Durata proiectului este de 16 de luni, iar termenul de finalizare a acestuia este luna august 2023.