Buletin informativ nr. 1

 

 

 ISPAM

 Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită

pentru U.A.T. Judetul Neamt

cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131

 

 

Județul Neamț

Consiliul Județean Neamț, Str.Alexandru cel Bun, nr.27,Piatra Neamț, Tel:+(04)0233/ 212 890, (+04)0233/213 670;Fax: (+04)0233/211 569

Email: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

*   Informații proiect ISPAM – Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamt

*   Activitățile proiectului ISPAM

*   Noutăți legislative

*   Măsuri și tehnici de prevenire a corupției

 


   Informații proiect ISPAM – Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamt

 


Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 607 din 18.11.2021 implementează proiectul “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, depus în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.Durata proiectului este de 16 luni.

 

 

ü  Obiectivul general:

 

        Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Creșterea transparenței, integrității, reducerea vulnerabilităților și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul U.A.T Județul Neamț prin implementarea unui sistem integrat, inovator și flexibil de prevenire a corupției, constituit din instrumente și proceduri anticorupție standardizate, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și acțiuni de comunicare cu societatea civilă și alte autorități/instituții publice.

ü Obiectivele specifice:

 

OS 1 Reducerea vulnerabilității la corupție prin implementarea standardului ISO37001 în cadrul U.A.T. Județul Neamț.

OS 2 Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului de conducere și de execuție din cadrul U.A.T. Județul Neamț, instituțiilor și serviciilor publice subordonate, prin organizarea de cursuri de formare în domeniul prevenirii corupției.

OS 3 Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă pentru eficientizarea, monitorizarea și evaluarea
implementării măsurilor anticorupție la nivelul U.A.T Județul Neamț.

       Grupul țintă al proiectului este format din 192 persoane:

·       140 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț, funcționari publici și personal contractual, cu funcții de conducere și de execuție.

·       52 persoane din cadrul autorităților și instituțiilor locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Județean Neamț, funcționari publici și personal contractual, cu funcții de conducere și de execuție.

 

Beneficiile implementării proiectului

Prin activitățile proiectului ISPAM–Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț se urmărește implementarea la nivelul Consiliului Județean Neamț a standardului SR ISO 37001 – Sisteme de management anti-mită aplicabil administrației publice, precum și instruirea specifică a personalului privind utilizarea sistemului, contribuind astfel la realizarea obiectivului general al POCA 2014 – 2020.  

Rezultate așteptate

Rezultate de program R4: Grad crescut
de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice atins prin:

          
Rezultat de proiect  3 – Un set de documente cerute de standardul de referință ISO 31007:2017 aplicabile U.A.T. Județul Neamț;

          
Rezultat de proiect 4 – Un Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție șia măsurilor de remediere aplicabile U.A.T. Județul Neamț;

          
Rezultat de proiect 5 – Un Sistem de Management Anti-Mită SR EN ISO 37001:2017 certificat la nivelulU.A.T. Județul Neamț;

Rezultat de program R5:
Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât
și al personalului din administrația publică atins prin:

          
Rezultat de proiect 7 Raport privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de percepție a cetățenilor șia personalului din administrația publică referitor la aspectele anticorupție din Județul Neamț ;

          
Rezultat de proiect 8 Campanie de informare și conștientizare privind riscurileasociate corupției ;

          
Rezultat de proiect 9 1 mecanism de cooperare cu societatea civila, precum șicu alte autorități/instituții publice, privind monitorizarea șievaluarea implementării măsurilor anticorupție ;

Rezultat de program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile șiinstituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției atins prin:

 Rezultat de proiect 1 – 1 raport de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției;

Rezultat de proiect 2 – 84 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț și din instituțiile publice subordonate/în coordonarea Consiliului Județean Neamț care au obținut certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției;

Rezultat de proiect 6 – 140 angajați din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean instruiți și certicați privind utilizarea standardului SR EN ISO 37001.

*   Activitățile proiectului ISPAM

 

A1 Managementul de proiect

 

Realizări până în prezent:

a fost realizată planificarea activităților ca timp, resurse umane, materiale și financiare, alocarea pe responsabili, conform planificării preliminare lunare

a fost elaborată Procedura generală de implementare

a fost completată echipa de implementare cu Expertul comunicare grup țintă și parteneri sociali

au fost organizate lunar ședințe de management și de lucru

au fost elaborate Rapoarte de monitorizare a activităților

 

A2 Informarea și publicitatea proiectului

 

 Realizări până în prezent:

au fost elaborate Planul de comunicare și Metodologia de comunicare

a fost realizată o sectiune dedicată proiectului pe site-ul Consiliului  Județean Neamt (cjneamt.ro) și o pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/ISPAM Neamt în vederea asigurării publicării informațiilor

au fost realizate materialele de informare și publicitate și a fost organizată prima Conferință de presă

 

A3 Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului din instituțiile și serviciile publice

 

Realizări până în
prezent
:

–  au fost elaborate Metodologia de selecție și menținere a grupului țintă, Procedura de comunicare cu grupul țintă, Procedura privind organizarea procesului de formare și Graficul de formare estimativ pentru grupul țintă – participanți la cursuri de instruire/formare

– au fost aplicare un număr de 200 chestionare privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție personalului Consiliului Județean Neamț  și personalului  din  15 autorități și instituții locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Județean Neamț.

– au fost depuse un număr de 140  dosare de înscriere în grup țintă în prima sesiune de selecție GT

 

 

A4 Proiectarea șiimplementarea sistemului de management   anti mită

 

Realizări până în prezent:

a fost realizat auditul de diagnoză – etapă premergătoare proiectării și implementării sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017

 

A5 Acțiuni de conștientizare privind riscurile asociate corupției   în rândul cetățenilor din județul Neamț și
al personalului din administrația publică

 

Realizări până în prezent:

au fost elaborate Metodologia de identificare parteneri sociali și Metodologia de organizare a Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției

 

 

 

*   Noutăți legislative

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție (SNA) pentru perioada 2021-2025, document ce menține abordarea strategiilor precedente, propunându-și totodată să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat, precum și pregătirea angajatilor pentru aplicarea acestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Măsuri și tehnici de prevenire a corupției

 

 

         Măsurile de prevenire a corupţiei sunt reglementate de acte normative ce fac referire la: codul etic/deontologic/de conduită, consilierul de etică, declararea
cadourilor, declararea averilor şi a intereselor, conflictele de interese, incompatibilităţi, interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (pantouflage), transparenţă în procesul decizional, accesul la informaţii de interes public, protecţia avertizorului în interes public, funcţiile sensibile, riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie în administraţia publică.

 

        Implementarea măsurilor de prevenire a corupției au ca rezultat diminuarea si eliminarea riscurilor asociate corupției, creșterea încrederii părților interesate, precum și asigurarea acestora
că instituția urmărește în mod activ bunele practici recunoscute și acceptate la nivel internațional cu privire la faptele de corupție.

 

 

 

"Complicele corupţiei este adeseori propria noastră indiferenţă."

                                                                       
(Bess Myerson)

 

 

 

 

 

 

 

Proiect conanțat din Fondul Social
European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 

 

 

 

 

ISPAM

Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru
U.A.T. Județul Neamț

 

 

 

Codul proiectului:

SIPOCA/MySMIS 1136/152131

 

 

 

Beneficiar:

Județul Neamț

Consiliul Județean Neamț, Str.Alexandru cel Bun, nr.27,Piatra Neamț, Tel:+(04)0233/ 212 890, (+04)0233/213 670;Fax: (+04)0233/211 569

Email: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

 

Data publicării:
Mai 2022


 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

www.poca.ro