FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul proiectului: ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamț
SIPOCA 1136 / SMIS 152131
Contract de finanțare nr. 607/18.11.2021

Buletin informativ aferent perioadei
18.11.2021-31.12.2022

 

 

 ISPAM

 Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită

pentru U.A.T. Judetul Neamt

cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131

 

 

Județul Neamț

Consiliul Județean Neamț, Str.Alexandru cel Bun, nr.27,Piatra Neamț, Tel:+(04)0233/ 212 890, (+04)0233/213 670;Fax: (+04)0233/211 569

Email: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

*   Informații proiect ISPAM – Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamt

*   Activitățile proiectului ISPAM în implementare/realizate în perioada 18.11.2021-31.12.2022

 


   Informații proiect ISPAM – Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamt

 


Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 607 din 18.11.2021 implementează proiectul “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, depus în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Durata proiectului este de 16 luni.

 

*   Activitățile proiectului ISPAM

 

A1 Managementul de proiect

 

Realizări până în prezent:

ü A fost realizată planificarea activităților ca timp, resurse umane, materiale și financiare, alocarea pe responsabili, conform planificării preliminare lunare

ü Membrii echipei de implementare au fost numiți prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare

ü Au fost planificate și organizate lunar ședințele de lucru și de management ale membrilor echipei de implementare

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de informare si publicitate

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de instruire

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2007

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de sondare a opiniei publice

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de catering. S-au recepționat servicii de catering aferente activităților desfășurate (sesiuni de instruire, Mese Rotunde, Workshopuri)

ü A fost atribuit Contractul de servicii de certificare

ü Au fost planificate resursele financiare și s-au întocmit verificările financiar-contabile

ü Au fost verificate și avizate lunar rapoartele de activitate ale experților implicați în activitățile derulate.

 

A2 Informarea și publicitatea proiectului

 

 Realizări până în prezent:

ü Au fost elaborate Planul de comunicare și Metodologia de comunicare

ü A fost realizată o sectiune dedicată proiectului pe site-ul Consiliului  Județean Neamt (cjneamt.ro) și o pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/ISPAM Neamt în vederea asigurării publicării informațiilor

ü Au fost realizate materialele de informare și publicitate

ü A fost organizata Conferința de presă (07.04.2022)

ü Pe pagina de Facebook a proiectului Expertul comunicare a publicat lunar principalele evenimente, activități desfășurate (desfășurarea Meselor Rotunde – Piatra-Neamț, Roman, Târgu-Neamț, Roznov, Bicaz, publicarea de Buletine informative, Raportul de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției, 5 Workshopuri, chestionare aplicabile pentru identificarea percepției publice locale a personalului din administrația publică asupra fenomenului corupției în județul Neamț și chestionar privind identificarea percepției publice locale a cetățenilor din județul Neamț asupra fenomenului corupției, întâlnirea Grupului de Acțiune Locală Anticorupție, atribuirea contractelor de achiziție în cadrul proiectului, desfășurarea activităților proiectului, raportul intermediar privind activitatea de comunicare, informații despre implementarea subactivității A3.1, informare privind implementarea subactivității A.5.2. – Campanie de constientizare privind riscurile asociate corupției);

ü Afișul proiectului a fost expus în locuri accesibile publicului, atat la sediul instituției cat și la sediul instituțiilor subordonate/în coordonare unde au avut loc evenimentele din cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției;

ü Roll-up-ul a fost expus la intrarea în instituție și cu ocazia evenimentelor din cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției;

ü Au fost distribuite materialele informative realizate în cadrul proiectului – broșură/pliant cu ocazia desfășurării celor 5 Mese Rotunde, cât și în cadrul celor 5 Workshopuri organizate până în prezent;

ü În cadrul întâlnirii Grupului de Acțiune Locală Anticorupție au fost expuse în locuri accesibile publicului afișul și roll-up-ul proiectului și au fost distribuite materialele informative realizate în cadrul proiectului – broșură/pliant;

 

A3 Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului din instituțiile și serviciile publice

 

Realizări până în prezent:

ü Au fost elaborate Metodologia de selecție și menținere a grupului țintă, Procedura de comunicare cu grupul țintă, Procedura privind organizarea procesului de formare și Graficul de formare estimativ pentru grupul țintă – participanți la cursuri de instruire/formare

ü Au fost aplicate un număr de 200 chestionare privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție personalului Consiliului Județean Neamț și personalului din 15 autorități și instituții locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Județean Neamț.

ü A fost desfășurat procesul de selecție a grupului țintă, proces care constă în mai multe etape: depunere dosare, centralizare, verificarea eligibilității, completarea Registrului candidaturilor, transmiterea informărilor de acceptare, depunerea dosarelor în format fizic, elaborarea procesului verbal de selecție

ü A fost elaborat Raportul de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției ca urmare a aplicării și analizei chestionarul privind identificarea percepției publice locale a personalului din administrația publică asupra fenomenului corupției în județul Neamț și chestionarul privind identificarea percepției publice locale a cetățenilor din județul Neamț asupra fenomenului corupției), raport care reprezintă un rezultat al proiectului

ü Prin elaborarea Raportului de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției în cadrul subactivității 3.1 Evaluarea cunoștințelor personalului din administrația publică și selecție grup Țintă a fost realizat:

 • Rezultat de proiect 1 – 1 raport de analiză a cunostințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției;
 • Rezultat de program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției atins prin Rezultat de proiect 1 – 1 raport de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției;

ü Au fost organizate 6 sesiuni de instruire pentru un număr de 72 persoane la cursul Noțiuni generale în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității în conformitate cu cerințele standardelor SR ISO 37001:2017, în acest sens Expertul grup țintă a efectuat toate demersurile necesare pentru buna desfășurare a activității (planificarea grupelor de instruire, aplicare chestionare privind propunerile pentru planul de integritate, aplicare formular de evaluare a satisfacției participanților la formare, organizarea procesului de evaluare a cunoștințelor dobandite în urma participării la formare, distribuirea certificatelor de absolvire)

ü Au fost organizate 6 sesiuni de instruire pentru un număr de 72 persoane la cursul Noțiuni generale în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității în conformitate cu cerințele standardelor SR ISO 37001:2017, în acest sens Expertul grup țintă a efectuat toate demersurile necesare pentru buna desfășurare a activității (planificarea grupelor de instruire, aplicare chestionare privind propunerile pentru planul de integritate, aplicare formular de evaluare a satisfacției participanților la formare, organizarea procesului de evaluare a cunoștințelor dobandite în urma participării la formare, distribuirea certificatelor de absolvire)

ü Prin desfășurarea celor 7 Sesiuni de instruire și formare în domeniul anticoruptiei în cadrul subactivității 3.2 Sesiuni de instruire și formare în domeniul anticorupției, 84 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț și din instituțiile publice subordonate/în coordonarea Consiliului Județean Neamț care au participat și au finalizat cursurile în domeniul prevenirii corupției.

ü Prin desfășurarea celor 7 Sesiuni de instruire și formare în domeniul anticoruptiei în cadrul subactivității 3.2 Sesiuni de instruire și formare în domeniul anticorupției, 72 persoane din cadrul Consiliului Judetean Neamț și din instituțiile publice subordonate/în coordonarea Consiliului Județean Neamț care au obtinut certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției și a fost realizat:

 • Rezultatul de proiect 2 parțial – 72 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamt și din instituțiile publice subordonate/în coordonarea Consiliului Județean Neamț care au obținut certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției

 

 

A4 Proiectarea șiimplementarea sistemului de management  anti mită

 

Realizări până în prezent:

ü A fost realizat Auditul de diagnoză – etapă premergătoare proiectării și implementării sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017

ü A fost demarată elaborarea documentației Sistemului de Management anti-mită conform SR ISO 37001:2017 și a procedurilor la nivelul instituției, implicit elaborarea Declarației de politică și angajamentul în domeniul anti-mită, elaborarea Manualului anti-mită, elaborarea procedurilor generale, procedurilor operaționale, instrucțiuni de lucru.
Au fost recepționate documentele care fac obiectul contractului de servicii, respectiv:

 • Declaratia de politică și angajamentul în domeniul anti-mită;
 • Manualul Anti-mită;
 • Proceduri generale si formulare conexe;
 • Proceduri operationale și formulare conexe;
Instructiuni de lucru;
 • 1) Procedura privind declararea averilor și intereselor;
 • 2) Procedura privind accesul la informații de interes public;
 • 3) Procedura privind declararea cadourilor;
 • 4) Procedura privind evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate;
 • 5) Procedura privind consilierea etică la nivelul Consiliului Județean;
 • 6) Procedura privind funcțiile sensibile;
 • 7) Procedura privind avertizarea în interes public;
 • 8) Procedura privind interdicțiile ulterioare angajării în cadrul instituției (pantouflage);
 • 9) Procedura Analiza de management anti-mită;
 • 10) Procedura Controlul informațiilor documentate;
 • 11) Procedura privind elaborarea procedurilor;
 • 12) Procedura Managementul Riscurilor;
 • 13) Procedura Auditul intern;
 • 14) Procedura Acțiuni corective;
 • 15) Procedura Controlul neconformităților;
 • 16) Procedura Comunicarea;
 • 17) Procedura operațională privind organizarea exercitării controlului financiar preventiv propriu;
Instrucțiuni de lucru:
 • 1) Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Consiliului Județean Neamț;
 • 2) Metodologia standard de evaluarea riscurilor la corupție.
Alte documente:
 • 1. Program de realizare obiective anti-mită;
 • 2. Chestionar privind evaluarea gradului de cunoaştere a măsurilor preventive anticorupţie;

ü În cadrul Contractului de servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017 a fost realizată etapa 3- auditul intern.

ü Au fost emise dispozitii privind aprobarea documentației Sistemului de Management anti-mită și asistență în implementarea prevederilor cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 și a procedurilor la nivelul instituției, implicit elaborarea Declarației de politică și angajamentului în domeniul anti-mită , elaborarea Manualului Anti-mită, elaborarea procedurilor generale, procedurilor operaționale, instrucțiuni de lucru elaborate

ü A fost difuzată întreaga documentației Sistemului de Management anti-mită și asistență în implementarea prevederilor cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 și a procedurilor la nivelul instituției, implicit elaborarea Declarației de politică și angajamentului în domeniul anti-mită, elaborarea Manualului Anti-mită, elaborarea procedurilor generale, procedurilor operaționale, instrucțiuni de lucru.

ü Prin elaborarea documentației Sistemului de Management anti-mită SR ISO 37001:2017 și a procedurilor la nivelul instituției în cadrul subactivității 4.1 Dezvoltarea și implementarea sistemului de management anti-mită, conform standardului SR ISO 37001:2017 reprezentând set de documente cerute de standardul de referință ISO 31007:2017 aplicabile U.A.T. Judetul Neamț a fost realizat:

 • Rezultat de proiect 3 – Un set de documente cerute de standardul de referință ISO 31007:2017 aplicabile U.A.T. Județul Neamț,
 • Rezultat de program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice atins prin Rezultat de proiect 3 – Un set de documente cerute de standardul de referință ISO 31007:2017 aplicabile U.A.T. Județul Neamț,

Subactivitatea 4.2 Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de coruptie, implicit a incidentelor de integritate, la nivelul U.A.T. Județul Neamț

ü A fost realizată metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție “ Metodologia standard de evaluare a riscurilor la corupție”;

ü A fost aprobată Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție “ Metodologia standard de evaluare a riscurilor la corupție prin Dispoziția nr. 546/12.10.2022;

ü A fost asigurată diseminarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, cât și a planului de integritate către angajații Consiliului Județean prin lista de difuzare și prin postarea pe site-ul instituției și în Intranet a informațiilor necesare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

ü A fost întocmit Inventarul măsurilor de trasparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

ü Au fost colectate și analizate documente necesare identificării riscurilor de corupţie, în vederea înaintării și dezbaterii acestora Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț, conform Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț (audit intern, chestionare de satisfacție a cetățenilor, analiza de management, etc.);

ü A fost elaborat un Raport privind documentele elaborate/revizuite în cadrul proiectului ISPAM – Activitate A.4.2;

ü A fost elaborat un chestionar privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție;

ü A fost aplicat chestionarul privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție persoanelor cu funcții de conducere;

ü A fost elaborat un Raport preliminar privind identificarea riscurilor de corupție;

ü A fost elaborat un Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere aplicabile U.A.T. Județul Neamț, cu anexa Registrul riscurilor la corupție;

ü A fost elaborat Raport privind implementarea activității A. 4. 2;

ü Prin elaborarea Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere aplicabile U.A.T. Județul Neamț a fost realizat:

 • Rezultat de proiect 4 – Un Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere aplicabile U.A.T. Județul Neamț;
 • Rezultat de program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice atins prin Rezultat de proiect 4 – Un Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere aplicabile U.A.T. Județul Neamț;

ü A fost demarată implementarea Contractului de servicii de certificare-etapa 1. Analiza documentelor Sistemului de Management Anti-Mită;

ü Au fost desfășurate 5 Sesiuni de Instruire privind utilizarea standardului SR EN ISO37001 (5 grupex20 cursanti/grupa = 100 angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean instruiți și certificați privind utilizarea standardului SR EN ISO37001;

ü În urma derulării procesului de evaluare, prestatorul de servicii/furnizorul de formare, a emis un număr de 100 certificate de absolvire, potrivit rezultatelor obtinute de fiecare participant pentru cursanții care au participat și au absolvit cursul;

ü Rezultat de proiect 6 realizat parțial pana în luna ianuarie 2023–100 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț care au obtinut certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției;

 

A5 Acțiuni de conștientizare privind riscurile asociate corupției în rândul cetățenilor din județul Neamț și
al  personalului din administrația publică

 

Realizări până în prezent:

ü Au fost elaborate Metodologia de identificare parteneri sociali și Metodologia de organizare a Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției

ü A fost demarat implementarea Contractului de servicii de sondare a opiniei publice, prin elaborarea în primă fază a instrumentelor de cercetare – chestionare aplicabile pentru identificarea percepției publice locale a personalului din administrația publică asupra fenomenului corupției în județul Neamț și chestionar privind identificarea percepției publice locale a cetățenilor din județul Neamț asupra fenomenului corupției. Au fost aplicate 550 de chestionare (sondaje), față în față on-line sau prin alte mijloace de comunicare, în 2 municipii, Piatra Neamț (200 chestionare), Roman (100 chestionare) și 3 orașe, Târgu Neamț (150 chestionare), Bicaz (50 chestionare) și Roznov (50 chestionare), precum și în comunele arondate, după caz.

ü A fost realizat  Raportul de cercetare privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de perceptive a cetatenilor si a personalului din administratia publica referitoare la aspectele anticoruptie din Județul Neamț.

ü Prin elaborarea Raportului de cercetare privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de perceptive a cetățenilor și a personalului din administratia publică referitoare la aspectele anticorupție din Județul Neamț în cadrul subactivității 5.1 Sondaj de opinie privind perceptia cetățenilor din judetul Neamț și a personalului din instutuțiile și serviciile publice asupra fenomenului corupției a fost realizat:

 • Rezultat de proiect 7 – Raport privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de percepție a cetățenilor și a personalului din administrația publică referitor la aspectele anticorupție din Județul Neamț;
 • Rezultat de program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică atins prin Rezultat de proiect 7 – Raport privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de percepție a cetățenilor și a personalului din administrația publică referitor la aspectele anticorupție din Județul Neamț;

ü În cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției au fost organizate cele 5 Mese Rotunde prevăzute după următorul calendar:

Nr.crt

Localitate

Data

Locație

1.

Piatra-Neamț

31.05.2022

Consiliul Județean Neamț

2.

Roman

23.06.2022

Primăria Roman

3.

Târgu-Neamț

07.07.2022

Primăria Târgu Neamț

4.

Roznov

19.07.2022

Primăria Roznov

5.

Bicaz

26.07.2022

Casa de Cultură a Orașului Bicaz

 

ü S-au desfășurat 5 Workshop-uri în cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției după următorul calendar:

Nr.crt

Localitate

Data

Locație

1.

Piatra-Neamț

20.07.2022

Consiliul Județean Neamț

2.

Roman

18.08.2022

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Roman

3.

Piatra-Neamț

24.08.2022

Consiliul Județean Neamț

4.

Piatra-Neamț

31.08.2022

Consiliul Județean Neamț

5.

Piatra-Neamț

12.09.2022

Consiliul Județean Neamț

 

ü Prin organizarea și desfășurarea celor 5 Mese Rorunde și a celor 5 Workshopuri a fost realizată o campanie de constientizare privind riscurile asociate corupției în cadrul subactivitatii 5.2 Campanie de constientizare privind riscurile asociate corupției și a fost realizat:

 • Rezultat de proiect 8 – Campanie de informare și conștientizare privind riscurile asociate corupției;
 • Rezultat de program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică atins prin Rezultat de proiect 8 – Campanie de informare și conștientizare privind riscurile asociate corupției;

ü S-a aprobat în plenul Consiliului Județean Neamț încheierea unui Protocol de cooperare având ca scop crearea unui Grup de Acțiune Locală Anticorupție (GALA), conform anexa 1 la HCJ nr. 271/28.11.2022;

ü S-a desfășurat 1 întâlnire în cadrul Grupului de Acțiune Locală Anticorupție (GALA), în data de 19.12.2022, la sediul Consiliului Județean Neamț, ocazie cu care s-a semnat Protocolul de cooperare comun de către reprezentanții legali ai unitățiilor administrativ teritoriale/organizațiilor non-guvernamentale/instituțiilor care au aderat.

 

 

 

“Complicele corupţiei este adeseori propria noastră indiferenţă.”


(Bess Myerson)

 

 

 

 

 

 

 

Proiect conanțat din Fondul Social
European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 

 

 

 

 

ISPAM

Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru
U.A.T. Județul Neamț

 

 

 

Codul proiectului:

SIPOCA/MySMIS 1136/152131

 

 

 

Beneficiar:

Județul Neamț

Consiliul Județean Neamț, Str.Alexandru cel Bun, nr.27,Piatra Neamț, Tel:+(04)0233/ 212 890, (+04)0233/213 670;Fax: (+04)0233/211 569

Email: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

 

Data publicării:
Februarie 2023

 


 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

www.poca.ro