FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul proiectului: ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamț
SIPOCA 1136 / SMIS 152131
Contract de finanțare nr. 607/18.11.2021
DESCRIERE PROIECT
ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț
cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131
        Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa nr. 607 din 18.11.2021 implementează proiectul ISPAM –Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mita pentru U.A.T. Judetul Neamt cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, depus în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
        Valoarea totală a proiectului este de 412.859,18 lei din care: contribuția Județului Neamț este de 8.257,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE fiind 350.930,32 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 53.671,67 lei.
        Obiectivul general
al proiectului îl reprezintă Creșterea transparentei, integrității, reducerea vulnerabilitatilor și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul U.A.T Județul Neamț prin implementarea unui sistem integrat, inovator și flexibil de prevenire a corupției, constituit din instrumente și proceduri anticorupție standardizate, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și acțiuni de comunicare cu societatea civilă și alte autorități/instituții publice.
        Proiectul se înscrie în obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a funcției publice 2016-2020, respectiv creșterea transparenței și consolidarea integritații și a independenței funcþionarilor publici
        Obiectivele specifice
        OS1: Reducerea vulnerabilității la corupție prin implementarea standardului ISO37001 în cadrul U.A.T. Județul Neamț.
        OS2: Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului de conducere și de execuție din cadrul U.A.T. Județul Neamț, instituțiilor și serviciilor publice subordonate, prin organizarea de cursuri de formare în domeniul prevenirii corupției.
        OS3: Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civila pentru eficientizarea, monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție la nivelul U.A.T Județul Neamț.
        Prin implementarea proiectului se urmărește implementarea la nivelul Consiliului Județean Neamț a standardului ISO37001 în cadrul U.A.T. Județul Neamț aplicabile administrației publice și instruirea specifică a personalului pentru implementarea sistemului, astfel contribuind la realizarea obiectivului general al POCA 2014 – 2020.
         Rezultate
        1. Rezultat de program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competentelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției atins prin Rezultat de proiect 1 – 1 raport de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției
        2. Rezultat de program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competentelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției atins prin Rezultat de proiect 2 – 84 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț și din instituțiile publice subordonate/ în coordonarea Consiliului Județean Neamț care au obținut certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției
        3. Rezultat de program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice atins prin Rezultat de proiect 3 – Un set de documente cerute de standardul de referință ISO 31007:2017 aplicabile U.A.T. Județul Neamț
        4. Rezultat de program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice atins prin Rezultat de proiect 4 – Un Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilitatilor la corupție și a măsurilor de remediere aplicabile U.A.T. Județul Neamț
        5. Rezultat de program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice atins prin Rezultat de proiect 5 – Un Sistem de Management Anti-Mită SR EN ISO 37001:2017 certificat la nivelul U.A.T. Județul Neamț
        6. Rezultat de program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competentelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției atins prin Rezultat de proiect 6 – 140 angajați din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean instruiți și certificați privind utilizarea standardului SR EN ISO37001
        7. Rezultat de program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică atins prin Rezultat de proiect 7 – Raport privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de percepție a cetățenilor și a personalului din administrația publică referitor la aspectele anticorupție din Județul Neamț
        8. Rezultat de program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică atins prin Rezultat de proiect 8 – Campanie de informare și conștientizare privind riscurile asociate corupției
        9. Rezultat de program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică atins prin Rezultat de proiect 9 – 1 mecanism de cooperare cu societatea civila, precum și cu alte autorități/instituții publice, privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție
Durata proiectului este de 16 de luni, iar termenul de finalizare a acestuia este luna februarie 2023.