TITLU PROIECT: „ Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
cod SMIS 125282
PĂRȚILE:
     – Județul Neamț (asigură respectarea Contractului de finanţare);
     – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț (furnizează datele necesare şi asigură condiţiile pentru implementarea proiectului);
     – AM POR, OI POR (atribuţii care le revin prin acte normative şi procedurale, ori prin acorduri încheiate);
     – Contractori (atribuţii care le revin conform contractelor încheiate sau care se vor încheia);
     – Alte instituții, organizații ori persoane fizice sau juridice (eliberarea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare, conform prevederilor legale);
     – ISC (participarea la recepţia la terminarea lucrărilor).
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI:
Obiectivul general al proiectului este eficientizarea sistemului de sănătate din județul Neamț prin reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.
OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectivul specific nr. 1: Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
Obiectivul specific nr. 2: Eficientizarea serviciilor de sanatate din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț prin achiziționarea de echipamente si dotari.
Rezultatele proiectului/ Indicatori
1. Lucrări de intervenții la clădirea existentă (Corp C):
     – recompartimentări ale spațiilor existente;
     – finisaje la interior/exterior;
     – lucrări asociate creșterii rezistenței termice a elementelor constructive ale anvelopei în conformitate cu soluțiile recomandate de auditul energetic;
     – lucrări de intervenție asupra instalațiilor;
     – lucrări necesare strict pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate.
2. Lucrări de extindere a clădirii existente:
Extinderea cu regim de înălțime P + 2E se va amplasa în vecinătatea Corpului C si va adaposti o scară de incendiu, sală de asteptare, grupuri sanitare.
DATA SEMNARE CONTRACT DE FINANȚARE : 13.07.2020
PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE a proiectului este de 59 de luni: 09.05.2018 – 31.03.2023.
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 11.207.334,12 lei, din care:
    • Valoare totală: 11.207.334,12 lei
    • Valoare totală eligibilă: 10.665.802,31 lei
    • Valoare totală contribuție publică: 10.665.802,31 lei
    • Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 7.466.061,62 lei
    • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.986.424,65 lei
    • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 213.316,04 lei
    • Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 4.913.673,60 lei

Date contact beneficiar: Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, 610004, Strada Alexandru cel Bun, nr. 27 , Piatra Neamț,
tel: (+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.15.69; e-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro
Asistent manager în cadrul proiectului: Cosău Flaviana – 0756314609
www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro www.inforegionordest.ro