TITLU PROIECT: „Reabilitare si modernizare transport ecologic” cod SMIS 127035
BENEFICIAR: PARTENERIATUL DINTRE: UAT JUDEȚUL NEAMȚ și UAT MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI:
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectivul specific nr. 1:
Reducerea până în anul 2024 a emisiilor de CO2 în UAT Municipiul Piatra Neamț cu 14.01% ca urmare a introducerii în transportul în comun a 20 autobuze electrice.
Obiectivul specific nr. 2:
Creșterea până în anul 2024 a numarului de utilizatori ai transportului în comun în Municipiul Piatra Neamț cu 10.38% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizarii transportului alternativ, respectiv achiziția de autobuze electrice și implementarea unui sistem de e-ticketing.
Obiectivul specific nr. 3:
Reducerea până în anul 2024 a deplasărilor cu autoturismul personal cu 5.64% ca urmare a implementării unor măsuri destinate eficientizării și încurajării utilizării transportului public local de persoane (achiziția de autobuze electrice dotate cu toate facilitățile necesare pentru confortul și siguranța pasagerilor, implementarea unui sistem e-ticketing, extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea autobazei operatorului de transport)
Rezultatele proiectului/ Indicatori
– achiziționarea și introducerea în sistemul de transport public de călători a 20 de autobuze electrice
– achiziționarea și instalarea a 5 stații de încarcare rapidă și 20 de stații de încarcare lentă pentru autobuzele electrice
– implementarea sistemului de e-ticketing – extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea autobazei operatorului de transport în comun.
– Reducerea emisiilor GES provenite din transportul rutier
DATA SEMNARE CONTRACT DE FINANȚARE: 06.05.2020
PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE a proiectului este de 98 de luni: 25.11.2015 – 31.12.2023.
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 60.630.074,15 lei, din care:
  • Valoare totală: 60.630.074,15 lei
  • Valoare totală eligibilă: 55.716.400,55 lei
  • Valoare totală contribuție publică: 55.716.400,55 lei
· Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 47.358.940,49 lei
· Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 7.243.132,05 lei
· Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 1.114.328,01 lei
· Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 4.913.673,60 lei
Date contact beneficiar: Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, 610004, Strada Alexandru cel Bun, nr. 27 , Piatra Neamț,
tel: (+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.15.69; e-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro
Responsabil informare și publicitate în cadrul proiectului: Cosău Flaviana – 0756314609
www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro www.inforegionordest.ro