ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra Neamț pentru anul 2019

 

          Consiliul Judeţean Neamţ
          Având în vedere prevederile art. 118, alin.(1) și (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5, alin.(5), din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 265/2018 privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei;
Examinând expunerea de motive nr.22.646/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.28.628/2018 a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr.22.646/2018 al Direcţiei juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(5) lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1: Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra Neamț pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE
Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL  JUDEŢULUI
Bogdan BOSOVICI 

 

Piatra Neamț
Nr. 288
Din 13 decembrie 2018

AnexaHCJ288