ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 874, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 412, alin.(1) și ale art.413, alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7955/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 354 și nr.363/2017 ale Colegiului Medicilor Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7955/2018 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea nr.90/2017 a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Hotărârea nr. 28/2017 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, ale art. 97 și ale art.124  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț asupra spațiilor proprietatea Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a Colegiului Medicilor Neamț a spațiilor proprietate a Județului Neamț, prevăzute la art.1, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 iunie 2018.

(2) Spațiile prevăzute la alin.(1) vor fi utilizate conform destinației lor, numai pentru desfășurarea activității specifice a Colegiului Medicilor Neamț.

Art.3: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor de predare-preluare a bunurilor.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 100

Din 30 mai 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 100.PDF