ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

               Examinând expunerea de motive nr.9763/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

              Văzând raportul de specialitate nr.9763/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

              În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(3) lit. „f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la clădirea Atelier de producție” aparținând Teatrului Tineretului Piatra Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Refacere împrejmuire la Muzeul de Istorie și Etnografie Tg.Neamț”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare-consolidare Pavilion Oncologie” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de Excelență în Oncologie Neamț” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului. 

   

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 112

Din 30 mai 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 112.PDF