ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 și art.40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4, art.8 și art.19 din Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice, Indicativ AND 554-2002, aprobat prin Decizia nr.13/2002 a Administrației Naționale a Drumurilor, precum şi ale art.14-17 din anexa la Ordinul comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9952/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9952/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere și reparații pe drumurile județene, pentru anul 2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor județene pentru iarna 2018-2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Planul operativ de acțiune pentru iarna 2018-2019, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 113

Din 30 mai 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 113.PDF