ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații tehnico-economice aferente unor obiective de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.212/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 13.212/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Rețea stradală pentru Ansamblul Rezidențial Servicii Sociale – Dragomirești”, în valoare totală de 3.607.155 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 3.219.560 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Rețea alimentare cu apă pentru Ansamblul Rezidențial Servicii Sociale – Dragomirești”, în valoare totală de 839.878 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 548.921 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Rețea alimentare cu energie electrică pentru Ansamblul Rezidențial Servicii Sociale – Dragomirești”, în valoare totală de 838.981 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 698.830 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Rețea canalizare pentru Ansamblul Rezidențial Servicii Sociale – Dragomirești”, în valoare totală de 803.105 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 719.183 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Rețea de colectare și evacuare ape pluviale pentru Ansamblul Rezidențial Servicii Sociale – Dragomirești”, în valoare totală de 3.659.611 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 3.277.191 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Rețea iluminat stradal pentru Ansamblul Rezidențial Servicii Sociale – Dragomirești”, în valoare totală de 521.391 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 456.251 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 6  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 146

Din 04 iulie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 146.PDF