ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și ale centrelor din structura și subordinea acesteia

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113, alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, precum și ale art.2, alin.(1) și art.3, alin (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

 Examinând expunerea de motive nr.14.054/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.22.672 și nr.26.279/2018 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.14.054/2018 al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea nr.3/2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi- Centrul de Recuperare de Zi a Copilului cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii de Zi Piatra Neamț, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi- Centrul de Recuperare de Zi a Copilului cu Dizabilități, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, conform anexei nr.4.

Art.5: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social- Centrul Zonal de Asistență a Persoanelor Aflate în Dificultate, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, după cum urmează:

a.                  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul de primire în regim de urgență- Apartamentul nr.38, bloc 4, conform anexei nr.6.1;

b.                 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.44, conform anexei nr.6.2;

c.                  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.35, conform anexei nr.6.3;

d.                 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.53, conform anexei nr.6.4;

e.                  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.34, conform anexei nr.6.5;

f.                   Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.66, conform anexei nr.6.6;

g.                  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.24, conform anexei nr.6.7;

h.                 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.3, conform anexei nr.6.8;

i.                    Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.43, conform anexei nr.6.9;

j.                   Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.8, conform anexei nr.6.10;

k.                 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul nr.26, conform anexei nr.6.11.

Art.7: (1) Anexele nr.1-5 și nr.6.1-6.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 august 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, art.1 și anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice altă prevedere contrară.

Art.8: Direcția juridică și relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 151

Din 19 iulie 2018