ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unei solicitări de transmitere a unui teren

din proprietatea Orașului Bicaz în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.14.619/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.14.619/2018 al Direcției de management şi al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a”, pct.9 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Orașului Bicaz în domeniul public al Județului Neamț a terenului în suprafață de 5.548 mp, identificat conform planului de amplasament prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării proiectului de interes public județean „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar și realizarea infrastructurii de vizitare din cadrul Parcului Național Ceahlău”.

Art.2:Direcţia de management și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 167

Din 19 iulie 2018

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 167.PDF