ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aderarea Județului Neamț în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”- Rețeaua EDEN

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

              Având în vedere prevederile art.35, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              Examinând expunerea de motive nr.16.796/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

              Văzând raportul de specialitate comun nr.16.796/2018 al Direcţiei de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcției generale buget finanțe, adresa nr. 20.366/BGT/2018 a Ministerului Turismului, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.17.504/2018;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 16 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă aderarea Județului Neamț în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”-Rețeaua EDEN.

(2) Se însușește Statutul Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”-Rețeaua EDEN, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cotizației anuale de 400 euro. Pentru anul 2018, se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț, a contravalorii în lei a sumei de 200 euro, reprezentând jumătate din valoarea cotizației anuale, precum și a taxei unice de aderare, în cuantumul ce va fi comunicat la momentul depunerii cererii de înscriere.

Art.2: Se desemnează domnul Cătălin Chiței, administrator public al Județului Neamț, să reprezinte Județul Neamț în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”-Rețeaua EDEN, în cadrul Adunării Generale a asociației, precum și în relaţia cu partenerii asociaţiei şi cu potenţialii beneficiari.

Art.3: Direcţia de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, Direcția generală buget finanțe, precum și Direcţia juridică și relaţii internaţionale vor lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 206

Din 29 august 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 206.PDF