ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 6, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.18.858/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1034/2018 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.858/2018 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcției de management, Hotărârea nr. 39/2018 a Consiliului administrativ al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 117/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 212

Din 25 septembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 212.PDF