ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la un contract de concesiune

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 861, alin.3 din Legea nr. 287/2009  privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.508/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.508/2018 al Direcției de Management, Direcţiei generale buget, finanţe şi Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. „a” și  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 2.676/236/2010 încheiat între Consiliul Județean Neamț și S.C. AG SAN INVEST S.R.L., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 24

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 24.PDF