ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor solicitări de transmitere a unor imobile

în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.864/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr.43.925/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.864/2018 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.13.733/2018 a primarului Comunei Pipirig, adresa nr.7.149/2018 a primarului Comunei Tașca, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.4  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Pipirig în domeniul public al Județului Neamț a unor imobile (terenuri și construcții) situate în Comuna Pipirig, având datele de amplasament prevăzute în anexele nr.1a și nr.1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv un centru de zi și trei locuințe protejate, destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Art.2: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Tașca în domeniul public al Județului Neamț a unor imobile (terenuri și construcții) situate în Comuna Tașca, având datele de amplasament prevăzute în anexele nr.2a și nr.2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv un centru de zi și patru locuințe protejate, destinate persoanelor cu dizabilități.

Art.3: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 260

Din 21 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 260.PDF