ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE     

privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții

de interes  județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.970/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 23.970/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(3), lit. „f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Sistem de supraveghere video” pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Sistem de supraveghere video” pentru Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire grup sanitar și dușuri” pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 127A, km 36+100-40+585, județul Neamț”, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 155J, Topolița-Grumăzești, km 0+000-4+500, județul Neamț”, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 156E, km 7+600-10+350, județul Neamț”, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 156A, km 21+700-28+000, județul Neamț”, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156A, km 56+640-64+100, județul Neamț”, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156A, km 64+300-70+758, județul Neamț”, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159 km 35+800-39+712, județul Neamț”, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159 km 40+800-54+500, județul Neamț”, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 201C, km 0+000-3+250, județul Neamț”, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207C, km 7+000-11+600, județul Neamț”, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207D, km 11+400-12+000, județul Neamț”, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207K, km 0+000-2+000, județul Neamț”, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Consolidare drum județean DJ 280 km 25+300-29+000, județul Neamț”, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și consolidare pod pe DJ 159C, peste râul Bistrița, km 14+410, la Frunzeni, județul Neamț”, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km 32+308, județul Neamț”, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km 33+694, județul Neamț”, conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km 40+588, localitatea Borșeni, județul Neamț”, conform anexei nr.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km 41+445, localitatea Războieni, județul Neamț”, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km 53+826, loc. Ștefan cel Mare, județul Neamț”, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.25: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 272

Din 29 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 272.PDF