ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr.POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritată 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

            Examinând expunerea de motive nr.25.743/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.25.743/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în valoare totală de 59.289.945,96 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 12.271.944,52lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Studiul de oportunitate pentru achiziția de autobuze în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Studiul de oportunitate pentru achiziția de autobuze în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 294

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 294.PDF