ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr.POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritată 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

              Examinând expunerea de motive nr.25.467/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.467/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

              În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b”, „c” și „e”, alin (5), lit.„a”, pct.9 și 13, alin.(6), lit.„a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț, în calitate de lider, în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2: Se aprobă Acordul de parteneriat ce se va încheia de către Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Municipiul Piatra Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, pentru realizarea în comun a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț, reprezentant legal al Județului Neamț, să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.2.

Art.4: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 295

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 295.PDF