ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale

Complexului Muzeal Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.25.234/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.2510, nr.2571 și nr.2632/2018 ale Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.234/2018 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcției de management, Hotărârea nr.12/2018 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului Muzeal Județean Neamț, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 251/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Complexul Muzeal Județean Neamț și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 301

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 301.PDF