ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului specific apelului de proiecte pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe;

Examinând expunerea de motive nr.5945/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5945/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 7.162.478,37 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.636.803,60 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 16 luni, conform anexei nr.1 a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea sumară a obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes județean prevăzut la alin. (1), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 57

Din 30 martie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 57.PDF