ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                                               
HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „STEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț”
 
            Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 892/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Scrisorii de solicitare clarificări nr.OI/101/SSC/2018 a Ministerului Educației Naționale- Organism Intermediar în cadrul Programului Operațional Capital Uman, precum și a adresei nr.24/2018 a Casei Corpului Didactic Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr.892/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 87, art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:
 
    Art.1: Se aprobă modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.295/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „STEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț”, urmând ca acesta să aibă conținutul:
” (2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) este de 4.486.583,40 lei, din care Județul Neamț va angaja cheltuieli în valoare de 2.058.367,47 lei, cu o contribuție proprie de 2%, în sumă de 41.167,35 lei.”
Art.2: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.295/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „STEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț”, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Serviciul proiecte europene din cadrul Direcției investiții, programe și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
                                                                                                           
                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                             Daniela SOROCEANU
 
 
Piatra Neamț
Nr. 7
Din 16 ianuarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 7.PDF