ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 104 din 27 mai 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Ștefan cel Mare în vederea realizării unei acțiuni

 de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.8384/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1894/2015 a primarului Comunei Ștefan cel Mare;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8384/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ștefan cel Mare, prin Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, în vederea organizării şi realizării în comun a Festivalului Județean Cultural-Artistic, Sportiv și de Evocare Istorică “Ștefan, Ștefan Domn cel Mare” – ediția I, care se va desfășura în perioada 02 – 05 iulie 2015, în comuna Ștefan cel Mare.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Ștefan cel Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 104.PDF